גישרי דחיקה   

עבודות הדריכה והדחיקה בואדי-ענבה בעיצומן בטון דרוך